tranor

Välkommen ut i naturen

Det är så fridfullt i naturen. Både vår och höst är det härligt att spana in flyttfåglar och andra fåglar som är i rörelse. Här kommer lite inspiration, på platser som är härliga att vara på. Ta med kikare, fågelbok och picknickkorg. Njut. Välkommen att uppleva naturen. Bara vara.

Här finns en karta med Sveriges bästa platser att skåda fåglar på

Baggerud:

25 km söder om Kristinehamns centrum vid Vänern ligger Baggerud. Platsen är mest populär bland fåglar under våren. Här passerar sjöfåglar, måsfåglar, labbar och vadare på väg mot nordligare breddgrader. Många av fåglarna som passerar Baggerud hamnar med stor sannolikhet så småningom vid Hults hamn. Se karta

Dyrön:

Naturreservat ligger vid kommunens sydspets mot Vänern, ca 30 km söder om Kristinehamns centrum. Frånvaron av bilburna badgäster, båtbryggor och sommarstugor vid stranden bidrar till att ge området en stillhet och frid som är allt svårare att hitta. Här hittar du storslagen utsikt över innanhavet. Reservatet består av ca 200 hektar mark och lika mycket vatten. Här finns ett rikt fågelliv med både fiskgjuse och storlom samt en och annan havsörn som är på tillfälligt besök. Här kan du även träffa på en del ovanliga arter, som tex mindre hackspett, stjärtmes, entita och stenknäck. Lederna går genom beteshagar. Det är INTE lämpligt att ta med hund in i beteshagarna. Se karta

Hults hamn:

Ca 10 km söder om Kristinehamns centrum ligger Hults hamn. Det är en udde som har utsikt över en grund Vänervik och Storvänern. Hults hamn är en bra plats att titta på sjöfåglar, måsfåglar, labbar och vadare främst under våren. Stora flockar av lommar, doppingar, sjöorrar, svärtor och ejdrar kan även ses rasta här. Se karta.

Inre Kilsviken:

Ca 30 km söder om Kristinehamns centrum ligger Inre Kilsviken. Platsen är berömt för sitt rika fågelliv, som bäst studeras från reservatets fågeltorn. Härifrån kan du få se allt från stora skaror änder, gäss och vadare till, om du har tur, en och annan havsörn. Kilsviken bedöms som en internationellt värdefull rastlokal för våtmarksfåglar. Morgon- eller kvällsbesök i observationstornet ger bästa chanserna att se mycket. Under perioden 1 mars-15 september är det tillträdesförbud i större delen av reservatet. Fågeltorn och stigar berörs ej av förbudet. Mer information på Länsstyrelsens sida inkl. karta

Mögsjön:

Sjön finns väster om Stora Vilången och är liten nämligen: 1.3 km lång och på det bredaste stället är den endast 180 m. Runtom finns en tät barrskog med inslag av sumpskog och mossar. Det finns många vandringsleder och stigar att gå på i närheten av sjön och längs med den västra stranden löper en skogsväg. Här och var finns lämpliga platser att slå sig ned, vila en stund och blicka ut över vattnet. Vintertid förekommer isfiske och skridskoåkning. Fakturm är att Mögsjön är ett perfekt ställe att åka skidor på när snöförhållandena är för knappa i skogen. Det finns en liten sandstrand på sjöns västra sida efter vägen där det går att bada på sommaren. Observera att Mögsjön ingår i Vilångens FVOF. Du kan fiska: abborre, gädda och mört när du köpt fiskekort (bl a på Kristinehamns turistbyrå). Vid den södra delen av sjön kan det finnas spår efter bäver. I sjöns närhet kan du spana på fåglarna: orre, korp och drillsnäppa. Är du på plats i maj-juni kan du se den lilla späda orkidén korallrot blomma invid sjön. Se karta

Kummelön:

Kummelön finns ca 14 km väster om Kristinehamns centrum och är ett populärt utflyktsmål på våren. I reservatet finns bland annat ekar och lindar av imponerande storlek. De gamla ekarna erbjuder boplats för flera fågelarter. På Kummelön finns en raststuga och en utsiktsplats med god utsikt över Ölmeviken som är en av länets bästa fågellokaler. När det är islossning på Vänern är det mycket fåglar i området så som gäss och änder. I maj kommer flera arter av sångare och hackspettar. En och annan havsörn kan dyka upp! Mer information på Länsstyrelsens sida inkl. karta

Långmarkstjärn:

Du hittar tjärnen 7,5 km nordost om Kristinehamn (mellan Vassgårdasjön och Mögsjön) med hjälp av de naturstigar som utgår från Hultets friluftsgård. Det går också att åka bil större delen av sträckan, då måste du ställa bilen vid Vassgårda och gå ca 600 meter.

Ett tips är att ta dig till höjden på tjärnens östra sida. Här finns en fin utsikt över tjärnen, och en rastplats med vindskydd och eldstad för ex mysig grillning eller kaffekokning. Andfågeln knipa har setts häcka vid tjärnen, och runt tjärnen växer bl.a. tranbär, låga buskar och daggört. Högsommartid finns det gott om trollsländor runt tjärnen. 

Noret

Öster om Medhamn hittar du den vassiga, grunda och näringsrika sjön Noret. Sjön är relativt otillgänglig och det förekommer inga vandringsleder i omgivningarna. Naturen här är närmast av vildmarkskaraktär. Omgivningarna runt den lilla sjön har utmärkta häckningslokaler för många våtmarksberoende arter men här finns även goda chanser att se mindre hackspett, stjärtmes och andra arter. I sjöns omgivningar finns flera torplämningar och spår efter igenväxta åkrar och ängar. Älg och rådjur är vanligt förekommande i markerna runt sjön. Det är inte ovanligt att man kan se upptrampade vägar efter dem i strandlinjen och i vassen. En annan art som lämnar tydliga spår efter sig är bävern och vildsvinen. Se karta

Norra Ölmeslätten:

Ca 10 km väster om Kristinehamns centrum finns Ölmeslätten. Området präglas av jordbruksmark med åkerholmar och en del skogspartier. Norra delen av Ölmeviken brukar svämma över kraftigt om vårarna och ge utmärkta förutsättningar för rastande änder, gäss och vadare. Längs de små vägarna finns många fåglar. Träfors, som blivit något av en ”centralpunkt” i området, är en mycket bra observationsplats för rovfåglar. Några av de tjugo rovfågelarter som setts här är: mindre skrikörn, större skrikörn, glada, brunglada, stäpphök och ängshök. 

Nötön-Åråsviken:

Längst ner i Värmlands sydöstra del finns naturreservatet Nötön/Åråsviken, ca 30 km söder om Kristinehamns centrum. Det flacka landskapet med många slingrande åsar bildar en mosaik av olika naturtyper. Bland fåglarna i våtmarksområdet förekommer rördrom, sothöna, brunand, vigg, trana, skäggdopping, brun kärrhök, fiskgjuse och trastsångare. Naturreservatet ingår i Visnumskilslederna, mer information om lederna hittar du här.

Sannaleden

Från Kristinehamns gästhamn går du över bron och vidare längs med kajen. Efter de nybbygda villorna börjar Sannaleden. Du vandrar längs med kajen och efter Silon kliver du in i lummig grönska. Stigen leder dig fram genom gräs, busksnår och skogspartier. Här är fågellivet rikt vilket särskilt märks på våren då fågelsången är extra intensiv. Här kan du bla höra: näktergal, kärrsångare och ytterligare 50-talet arter såsom ex fasan. Vid rastplatsen finns en fin utsikt över Varnumsviken och sommartid kan du studera båtlivet. I vassen syns skäggdopping och sothöna och längre ut dyker tärnor efter småfisk i vattenytan. Mer information om Sannaleden får du här

Saxholmen

Detta är en liten, hög ö belägen i inloppet till Ölmeviken i nordöstra Vänern. I forna tider fanns en borg på ön. Nu finns bara ruinerna kvar. Ön har en intressant flora och historien är spännande. Här har det varit arkeologiska utgrävningar och på bryggan finns en telefonlur där du kan få historien berättad. På Saxholmen förekommer en del växter som annars är ganska ovanliga runt Kristinehamn och i början av juni blommar de så vackert. Här kan du läsa mer om Saxholmen.

Stora Vilången

Sjön är ganska grund och cirka 4,5 km lång och 1 km bred. Mitt i sjöns södra del ligger Storön som har  en höjd av rullstensgrus. Vid naturreservatets södra del finns ett vindskydd med eldstad. Om du föredrar att sitta närmre vattnet är det lätt att ta sig ut till Rutön där det också finns en eldstad. Genom reservatet går en stig efter stranden som har en fin utsikt över sjön med de små vikarna. Stora Vilången är lättillgänglig från olika håll och det är inga problem att hitta små fina sandstränder lämpliga för bad. Sjön ingår i Vilångens FVOF och du kan köpa fiskekort på bl a Kristinehamns turistbyrå och fiska abborre, gädda, gös och mört.

Fågellivet, är lätt att observera särskilt i den norra delen av sjön. Det finns fornlämningar nära sjön både inom reservatet nämligen tre stenåldersboplatser men också i den norra delen av sjön, bl.a. på Metnäsudden. Se karta

Ullvettern

Sjön är 11 km lång och ingår i Bergslagskanalen som har en längd av 64 km, varav fyra km är en grävd kanal med sex slussar. Kanalen användes förr till att transportera järn från Bergslagen till utskeppningshamnen i Kristinehamn. Det finns flertalet fornlämningar på öar och i omgivningarna runt sjön. Vid den södra änden, vid Lämsandsviken, finns en stenåldersboplats och på Kråkholmen finns förutom en stenåldersboplats också ett gravröse från bronsåldern. Det finns utmärkta ställen att resa sitt tält för övernattning och många fina vikar och stränder som lämpar sig väl för bad. Med kajak kan du exempelvis ta dig till Korpholmarna för att på den norra holmen resa ditt tält vid någon av de två iordningställda grillplatserna. Och har du tur kan du fascineras av lommens vemodiga urtidsläte över sjön.

Ullvettern ingår i Ullvetterns FVOF. Fiskekort krävs och du kan bl a köpa det på Kristinehamns turistbyrå. 

Ett antal platser runtom i sjön är avsatta som fågelskyddsområden för att freda delar av fågellivet. Fågellivet är lätt att observera, främst i de södra och västra delarna. Är du växtintresserad rekommenderas Sindret, Sågen och västra kanten av Kyrkviken som särskilt intressanta områden. Se karta

Varnumsviken inkl. Gustafsvik:

Området finns ca sju km väster om Kristinehamns centrum. Längs med cykel- och gångvägen finns utmärkta möjligheter att iaktta det rika fågellivet runt Varnumsvikens inre del. Runt viken finns en strandäng som hålls öppen genom betande boskap. Delar av strandängen är idag av riksintresse för naturvården. Detta är en viktig lokal för såväl häckande som rastande fåglar. Kika gärna lite närmare på bland annat Rödbena eller Grågäss som häckar på ängarna och rastar i stora flockar under vår och höst. På en observationsplats finns en informationstavla om fågellivet. Nere vid viken finns ett fågeltorn. Under perioden 1 mars–31 oktober råder det fågelskydd på vissa delar av området.

Gustafsviks herrgårdspark:

Herrgårdsparken finns väster om Kristinehamns centrum och har en spännande historia. Även när verksamheterna har stängt är området ett härligt besöksmål med vackra byggnader, fin Vänerutsikt, historiska skyltar, guidning via storyspot, ett rikt fågelliv och en rad intressanta växter och svampar. I Gustavsviksområdet har flera sångare setts: härmsångare, törnsångare, trädgårdssångare, grönsångare och svarthätta. Här finns ofta någon hackspett, vanligen större hackspett eller gröngöling, men även spillkråka. Kliv upp på fågeltornet och du får utmärkt utsikt över strandängarna och vattnet i den inre delen av Varnumsviken. Mer information Gustafsvik

Värmlands-Säby:

Platsen finns ca 20 km söder om Kristinehamns centrum.

Värmlands Säby herrgård:

Herrgården är en klassisk svensk 1700-tals herrgård men med anor lång bak i tiden. Huvudbyggnaden är ett trevånings stenhus med två fristående flyglar. På gården finns ett naturreservat med vackra promenadmöjligheter och i parken en egen labyrint. 

Naturreservatet:

Här finns en växling av naturtyper såsom: ädellövskogar, hagmarker, lövsumpskogar, torrängar och strandängar. Här finns ett mycket rikt fågelliv. Utöver fågelarter som mindre hackspett, stenknäck och nötkråka finns i de gamla ädellövträden många vedlevande insekter vars långsiktiga förekomst i landet bedöms som hotad. Mer information Värmlands Säby

Öllstjärn

Tjärnen som är 130 m lång och 60 m bred omges av sumpskog med inslag av löv- och barrträd. I området runt tjärnen finns flertalet kolbottnar och kanske utgjorde platsen en mittpunkt för det kolningsarbete som pågick i skogen.

Det finns inga stigar som ansluter direkt till tjärnen. Men Hultets 16 km-spår går i närheten och det är väl värt besväret att leta sig fram till tjärnens vattenspegel. Platsen är mycket stillsam och att sitta här en vårdag och lyssna till rödhaken eller se en trana gå och småäta på andra sidan vattnet är trivsamt. Vinter som sommar går det att se tydliga spår efter älg. Avbetade tallkvistar och uppdragna näckrosor på strandkanten visar var älgen ätit. Några fåglar som observerats i sjöns närhet är bl.a. tjäder, trana, rödhake och spillkråka. I vattnet finns bl a  nordnäckros. På stränderna växer tuvull, revlummer och jungfru maria nycklar. Vid tjärnens nordvästra strand växer det gott om tranbär. Se Karta

tjäderhöna
Photo credit: tjäderhöna
tjäderhöna
havsörn
Photo credit: havsörn
havsörn
Hults hamn
Photo credit: Hults hamn vid Vänern
Hults hamn
gråhäger
Photo credit: gråhäger
gråhäger
Nötön
Photo credit: Nötön
Nötön
prästöns fågeltorn
Photo credit: prästöns fågeltorn
prästöns fågeltorn
storlom
Photo credit: storlom
storlom
flyttfåglarna kommer
Photo credit: flyttfåglarna kommer
flyttfåglarna kommer
kaffepaus
Photo credit: kaffepaus
kaffepaus
grillning
Photo credit: grillning
grillning
grågås
Photo credit: grågps
grågås
Nej