Naturreservat

Rastplats på Visnums-kilslederna Kristinehamn
Välkommen till naturreservatet Nötön-Åråsviken

Naturreservatet Nötön-Åråsviken är ett lapptäcke av många olika naturtyper. Här finns betade hagmarker med stora ekar, lövrika skogar, strandängar, vidsträckta vassområden och öppna vattenytor. Den stora variationen gör att området passar som livsmiljö för många olika växter och djur.

Landskapet i reservatet formades för omkring 10 000 år sedan då inlandsisen smälte undan. Sten och grus, som varit infruset i isen, lossnade och samlades i hundratals åsar/vallar som kallas moränryggar. 

Moränryggarna ligger som långsmala, flera hundra meter långa och några meter höga åsar i landskapet. Detta syns tydligt om man tittar på kartan över skärgården. Den sorts moränryggar som finns här kallas för De Geer-moräner, med smeknamnet tvättbrädes-moräner.

Reservatet har tre olika entréer med parkering – Linsön, Nötön och Arskagen. Från dessa går vandringslederna som alla är ca 5,5 km långa. Här finns också flera rastplatser och raststugor. 

Stora delar av Linsön har tidigare varit åkermark, men nu hålls markerna öppna av betesdjuren. Här kan man tydligt se de trädbevuxna moränryggarna som ligger som stråk mellan de öppna markerna. I väster ligger Prästön med sina lövskogarar omgivna av vassområden. 

De grova ekarna och asparna är hem för ett myllrande insektsliv. Långt efter att träden dött finns det liv i den döda veden då den utgör hem för skalbaggar, lavar och mossor.

Vid Västra Nötön möts du av ett mycket gammalt kulturlandskap. Öppna åkermarker omges av betade hagmarker med gamla ekar med vida kronor. Fortsätter du österut kommer du till Österön. Lummiga lövlundar med ek, lind och hassel är spännande miljöer med ett helt annat växt- och djurliv än det öppna landskapet. Här kan du hitta lundväxter som trolldruva, tandrot och storrams.

Arskagen bjuder på öppna betesmarker omgiven av skog och här och var står vördnadsbjudande ekar som påminner om gamla tider. En solig vårdag är Arskagen som vackrast. Vitsipporna blommar och fåglar som grönsångare stämmer upp en drillande vårlåt. Har du tur kan du se en skymt av den lite ovanliga mindre hackspetten. Vägen till reservatet är avstängd med bom under perioden 1/10 – 31/3.

Åråsviken är en labyrint av moränryggar, vassområden och öppet vatten. Här regerar fiskgjuse, bäver och rördrom. Från vassen hörs rörsångarnas rytmiska pladder. Kanske får du syn på en havsörn som tyst glider fram över vattnet.

Inom naturreservatet är det förbjudet att:

• samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar

• samla in mossor, lavar och vedsvampar

• fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd

• framföra fordon, exempelvis traktor, snöskoter, vattenskoter och terränghjuling annat än på befintliga vägar

• rida annat än på befintliga vägar

• elda annat än på anvisad plats

• medföra hund som inte är kopplad

• framföra motorbåt eller vattenskoter med högre hastighet än 5 knop

Ladda upp karta

Ladda upp broschyr Visnums-Kils lederna